Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Pure Active Simple Space
Enkeltmandsvirksomhed, kropsbehandling, kommunikationsvirksomhed/rådgivning og undervisning.
CVR : 34517940
Gubsøvænget 6, 8600 Silkeborg.
Tlf.: +45 3051 7090

Betaling

Gældende for alle behandlinger samt coaching er, at der fremsendes faktura, når arbejdet er udført, eller hvis arbejdet er af større omfang, efter aftale flere rater i løbet af arbejdets udførelse.

Foredrag, uddannelse, online-forløb og andre kurser/workshops skal betales fuldt ud ved aftalens indgåelse. Dog kan vi træffe særlig aftale om ratebetaling mod et administrationstillæg. Alle rater skal være betalt før ydelsens afslutning. Uanset hvilken betalingsform som aftales, er aftalen/tilmeldingen endeligt bindende.

Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen.

Ved forsinket/udebleven betaling tillægges morarente i henhold til Rentelovens regler.

Levering

Arbejdet leveres til den tid, det er aftalt med kunden. Læs i øvrigt afsnittet om fortrydelsesret.

Dog har Pure Active Simple Space ret til med 24 timers varsel at ændre tidspunktet for købte ydelser/sessioner. Ved 1:1 sessioner fastlægges et nyt tidspunkt dog efter aftale mellem parterne. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb.

Pure Active Simple Space har ret til at aflyse købte ydelser/sessioner mod tilbagebetaling af den del af det betalte beløb, som dækker den/de aflyste ydelse(r)/session(er). Pure Active Simple Space kan vælge, men er ikke forpligtet til, at tilbyde at erstatte den/de aflyste ydelse(r)/session(er) med nye efter nærmere aftale. Siger du ja til et evt. tilbud om erstatningsydelser/-sessioner, har du ikke også ret til tilbagebetaling.

Du er selv ansvarlig for at møde eller ringe op eller logge på på de aftalte/meddelte tider, og for at du har en velfungerende telefon- og/eller internet forbindelse samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfiltre. Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og e-mail adresser. Oplysningerne skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du indgår aftale om at modtage en tjenesteydelse fra Pure Active Simple Space. Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået.

Hvis du ønsker at få ydelsen leveret, før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret. I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret.

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du efterfølgende alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at Pure Active Simple Space vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret.

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give meddelelse om, at du ønsker at fortryde din bestilling af en tjenesteydelse hos Pure Active Simple Space. Meddelelsen skal gives skriftligt på mail mail@anettetraberglind.com eller ved at ringe på telefon 30 51 70 90.

I din meddelelse skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende den til os. Den finder du nederst på denne side.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten, når arbejdet er påbegyndt

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at Pure Active Simple Space vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret, dvs. betaling for det antal timer, der er anvendt, samt betaling for de materialer, som er anvendt.

Hvis der er noget galt med tjenesteydelsen

Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen, kan du kontakte os på tlf. 30 51 70 90 eller mail mail@anettetraberglind.com.

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da Pure Active Simple Space leverer tjenesteydelser. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer.

Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

Ansvarsbegrænsning:

Ethvert erstatningsansvar, som Pure Active Simple Space og /eller Anette  Traberg Lind måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab. Pure Active Simple Space og/eller Anette Traberg Lind skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om Pure Active Simple Space og/eller Anette Traberg Lind har handlet simpelt uagtsomt. Pure Active Simple Space og/eller Anette Traberg Linds erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

Rettigheder:

Pure Active Simple Space har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale eller trykte. Ved køb opnås alene en brugsret til det købte. Brugsretten er personlig. Det købte må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Pure Active Simple Spaces virksomhed.Pure Active Simple Space’s og Anette Traberg Linds navne må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse. Såfremt det købte eller Pure Active Simple Space’s og Anette Traberg Linds navne anvendes i strid med denne bestemmelse, er Pure Active Simple Space berettiget til en bod på 100.000 (hundrede tusinde) kr. pr. overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes en ny konventionalbod for hver påbegyndt måned.

Pure Active Simple Space er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
evt. CVR-nummer
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Pure Active Simple Spaceog opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Direktøren for Pure Active Simple Space, Anette Traberg Lind, har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til Pure Active Simple Space videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Pure Active Simple Space har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Pure Active Simple Space via e-mail mail@anettetraberglind.com

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Anette Traberg Lind på tlf. 31 50 70 90 eller mail mail@anettetraberglind.com

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til det relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00
email: kfst@kfst.dk
https://www.forbrug.dk/Klagemuligheder/Forbrugerklagenaevnet/Klag-til-Forbrugerklagenaevnet

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
Til
Pure Active Simple Space
Enkeltmandsvirksomhed, kropsbehandling, kommunikationsvirksomhed/rådgivning og undervisning.
CVR: 34517940
Gubsøvænget 6, 8600 Silkeborg
Tlf.: +45 3051 7090

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) levering af følgende tjenesteydelser (*)

Bestilt den (*)/modtaget den (*)

Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Dato